creativitat i disseny
El camí més curt entre dos punts “és una línia recta”. Idees clares, directes i efec-
tives, amb missatges impactants en fun-
ció del canal. Treballem per aconseguir resultats.